تاريخ : جمعه یازدهم اسفند ۱۳۹۱ | 13:55 | نویسنده : قبادی مهر


تاريخ : پنجشنبه دهم آذر ۱۳۹۰ | 1:2 | نویسنده : قبادی مهر

 

 

تو به آرامی آغاز به مردن می کنی

اگر چیزی نخوانی

اگر همیشه از یک راه تکراری بروی

اگر از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وا می دارد، دوری کنی

تو به آرامی آغاز به مردن می کنی

زمانی که خودباوری را در خود بکشی

اگر هنگامی که با شغلت شاد نیستی ، آن را عوض نکنی

اگر برای مطمئن،  در نامطمئن خطر نکنی

اگر به خودت اجازه ندهی که حداقل یکبار در تمام زندگیت ورای مصلحت اندیشی بروی

امروز زندگی را آغاز کن

امروز مخاطره کن

نگذار به آرامی بمیریتاريخ : شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۱ | 10:21 | نویسنده : قبادی مهر

مشخصات كلي

شماره طرح درس:

نام درس:

موضوع درس:

مجري:

تاريخ اجرا:

مدت اجرا:

مدرسه و محل اجرا:

كلاس:

تعداد فراگيران:

 

اهداف  

كلي

 

 

 

رفتاري

                              فراگيران در پايان درس بتوانند

حيطه/سطح

 

1-

2-

3-

4-

5-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  انتخاب      

روش هاي(الگوهاي) تدريس

 

 

رسانه هاي آموزشي

 

 

    فعاليت هاي تكميلي                                                                   مراحل اجرا

كارهاي مقدماتي

 

 

زمان(دقيقه)

 

 

      ارزشيابي تشخيصي

فعاليت  معلم

فعاليت فراگيران

زمان(دقيقه)

 

 

 

 

 

 

             آماده سازي

              (زمينه سازي

 

 

 

 

زمان(دقيقه)

 

             ارائه درس

1-

2-

3-

.

.

.

1-

2-

3-

.

.

.

زمان(دقيقه)

 

جمع بندي و نتيجه گيري

 

 

 

 

 

ارزشيابي تكويني(مرحله اي)

 

 

 

 

 

تعيين تكليف

 

 

تعيين موضوع جلسه آينده

 

 

 تاريخ : جمعه هجدهم اسفند ۱۳۹۱ | 2:41 | نویسنده : قبادی مهر

چکیده

فراشناخت یا «یادگیری چگونه یادگرفتن» اولین بار توسط فلاول(1976) مطرح گردید.نتایج اکثر پژوهش ها حکایت از تاثیر مثبت آموزش فراشناختی و استفاده از راهبردهای فراشناختی بر عملکرد دروس مختلف و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد. با توجه به اینکه درس  ریاضی بعنوان یکی از دروس سخت محسوب می گردد که یادگیری آن مشکل است،  ضرورت معرفی راهکارها و راهبرد هایی جهت بهبود وضعیت و تسهیل یادگیری آن نمایان می گردد.

 

واژه های کلیدی : فراشناخت، راهبردهای فراشناختی،درس ریاضی، پیشرفت تحصیلی.

مقدمه

درس هایی را که در نظام آموزش و پرورش تدریس می شوند می توان از نظر ماهیت در حوزه های سه گانه طبقه بندی بلوم ( شامل حوزه شناختی ، حوزه عاطفی و حوزه روانی ـ حرکتی ) و طبقات مختلف حوزه شناختی ( شامل سطوح شش گانه دانش ، درک ، کاربست ، تجزیه و تحلیل ، ترکیب و ارزشیابی) جای دهیم(سیف،1379).در حال حاضر، در نظام آموزش و پرورش ایران درس ها به سه دسته کلی طبقه بندی می شوند. دسته ی اول درس هایی که تنها جنبه ی یادگیری صرف در سطح دانش دارند. در این دسته از درس ها دانش آموز باید با به خاطر سپردن مطالب درسی بر آگاهی های خود نسبت به جهان پیرامونش بیافزاید. دسته ی دوم درس هایی هستند که دانش آموز را توانا می سازند. درس های حرفه و فن، هنر و انشاء از این دسته هستند. این درس ها جنبه هایی از پرورش (و نه صرفا آموزش) فرد را در بر می گیرند و دسته ی سوم درس هایی را شامل می شود که بیشتر با فهم و درک دانش آموزان سروکار دارند. در بسیاری از پایه ها ی تحصیلی ریاضیات به چنین درسی بدل شده است. (علی اسماعیلی،؟).

در چند دهه ی اخیر مطالعه ی فراشناخت و تأثیر آن در انجام دادن تکالیف متفاوت مدرسه، مورد توجه پژوهشگران واقع شده است . پیشرفت تحصیلی نه  تنها به دانش پایه افراد بستگی دارد، بلکه به عواملی دیگر نظیر آگاهی از راهبردهای گوناگون یادگیری ، چگونگی بهره گیری از این دانش ، طی انجام دادن تکالیف نیز مربوط می شود( فولاد چنگ ، 1384 ).با رشد و گسترش نظام شناختی در انسان، مجموعه ای از فرایندهای فراشناختی و نظارتی شکل می گیرد که موجب کارایی ، انعطاف پذیری حافظه و یادگیری هدفمند و آگاهانه می شود . به عبارت دیگر مهارت های فراشناختی ، آگاهی دهنده عمل می کنند که در طی یادگیری و پردازش اطلاعات مورد استفاده یادگیرنده قرار می گیرند و نیز جریان این پردازش را تسهیل می کنند . به طور کلی ، کیفیت حافظه و یادگیری به فراشناخت وابسته است(کدیور،1383).یافته های جدید به دست آمده در زمینه روانشناسی تربیتی و رواشناسی شناختی ، آموزش ابزارهای ارزشمندی را برای آموزش و پرورش این مهارت های شناختی فراهم کرده اند تا فرد بتواند به سطح بالاتری از اهداف یادگیری و شناخت برسد(کارشکی،1381).

 

فراشناخت

یکی از مهمترین پیشرفت های نیمه دوم قرن بیستم ، پیدایش نظریه هایی است که بر نقش فرایندهای عالی مؤثر بر مهار و هدایت فرایندهای شناختی تاکید می کنند . اصطلاح فراشناخت ، به دانش ما درباره فرایندهای شناختی خودمان و چگونگی استفاده بهینه از آن ها برای رسیدن به هدف های یادگیری گفته می شود .

کارکرد اصلی فراشناخت نظارت و هدایت فرایندهای شناختی است. فراشناخت مشتمل بر دو مؤلفه است . مؤلفه نخست دانش فراشناختی فرد از خودش به عنوان یک پردازشگر اطلاعات و مؤلفه دوم فرایندها و راهبردهای نظم دهنده ، مهار کننده و نظارت کننده است.

راهبردهای فراشناختی

راهبردهای شناختی راهبردهایی هستند که به فرد کمک می کنند تا اطلاعات را پردازش کند ؛ راهبردهایی مانند : یادداشت برداشتن و نمودار کشیدن. این راهبردها بسیار تکلیف مدار هستند، بدین معنی که ممکن است راهبردی برای یک تکلیف مناسب باشد،اما برای تکلیف دیگر نامناسب و برعکس . فعالیت های فراشناختی ماهیت اجرایی و نظارتی دارند و تنها هنگام برنامه ریزی ، بازبینی و ارزیابی از یک راهبرد شناختی مورد استفاده قرار می گیرند . در نتیجه اغلب به عنوان فعالیت های خود گردانی معروفند(وایدیا ،1999، نقل از فولادچنگ ، 1384). به بیان دیگر ، راهبردهای شناختی به دانش آموز کمک می کنند تا به هدفی خاص برسد ، اما راهبردهای فراشناختی سبب می شوند دانش آموز دریابد که آیا به آن هدف رسیده است یا نه .

درس ریاضی

عملکرد ریاضی دارای مجموعه ای از مولفه هاست که مهمترین آنها دانش اعداد، واقعیت های عددی، درک مفاهیم ریاضی و توانایی پیگیری رویه هاست.رشد مفاهیم ریاضی در میان کودکان حتی پیش از آغاز تعلیمات مدرسه ای شکل می گیرد.کودکان از ابتدا به مفاهیم بنیادی خاصی مانند اندازه ی مطلق( بزرگ، کوچک)، روابط بخشی با کل و طرحواره های پیش نمونه ای استدلال دست می یابند.این مهارت ها و تواناییها پایه ی رشد ریاضی کودکان می شوند.

نقص مهارت های فرا شناختی ، یکی از عوامل مهم شکست یادگیرندگان در انجام دادن تکالیف است. در تحقیقی که فولاد چنگ ( 1384 ) انجام داد به این نتیجه رسید که برنامه آموزش مهارت های فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی تأثیر مثبت دارد(فولادچنگ،1384). نتیجه ی پژوهشی دیگر نیز حاکی ازآن بود که پردازش فراشناختی بر حل مسئله تاثیر مثبت دارد.(فولادچنگ و دیگران،1386). همچنین دانش آموزانی که مهارت های فراشناختی بالاتری دارند، نسبت به دیگر دانش آموزان عملکرد ریاضی بهتری دارند.

نتیجه گیری و پیشنهادات

هدف از تدوین مقاله ی حاضر معرفی فراشناخت،راهبرد های فراشناختی و بهره گیری از آنها در تدریس ریاضی در جهت بهبود وضعیت این درس است. تحقیقات گوناگونی که درباره ی نقش فراشناخت در زمینه های مختلف صورت گرفته است، نشان داده است که افراد واجد فعالیت های فراشناختی موفق تر از سایرین هستند(فولادچنگ و دیگران،1386).

بسیاری از دانش آموزان دارای نقص فراشناختی هستند ، یعنی دانش پایه و موضوعی یک رشته را دارند،اما نمی دانند که از آن دانش چگونه استفاده کنند(فولادچنگ،1384).

استفاده از راهبردهای فراشناختی در یادگیری مطالب مربوط به دروس مختلف موثر است(عباباف،1387). پیشنهاد می گردد  به معلمان آموزش داده شود که راهبرد های فراشناختی را آموزش دهند و به دانش آموزان بیاموزند که در یادگیری دروس و انجام دادن کارها به صورت فرا شناختی عمل کنند(طالب زاده ثانی و کدیور،؟).

با قبول اینکه فرایندها و راهبردهای شناختی آموزش پذیرند ضروری است فعالانه به آموزش و یادگیری آن ها پرداخته شود نه اینکه منتظر ظهور خود به خودی آن ها باشیم.تاريخ : دوشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۱ | 0:42 | نویسنده : قبادی مهرتاريخ : جمعه یازدهم اسفند ۱۳۹۱ | 12:26 | نویسنده : قبادی مهر

           پنج ضلعی منتظم:

          نوار بلند کاغذی آماده کنید که عرض یکسان داشته باشد.

 

         برای ساخت یک پنج ضلعی منتظم با این نوار به تر تیب زیر عمل کنید:

         1. دو سر نوار را بگیرید و با آن یک گره ساده بزنید

         مانند شکل زیر:

 

          2. گره را به آرامی سفت کنید و رد های کاغذ را صاف کنید.

 

         3. نوار های اضافی را ببرید ،پنج ضلعی منتظم بوجود می آید.

         4. گره را باز کنید و ذوزنقه های تشکیل شده را با هم بررسی و مقایسه کنید.

 

         هفت ضلعی منتظم:

        نوار بلند کاغذی آماده کنید که عرض یکسان داشته باشد.

 

        برای ساخت یک هفت ضلعی منتظم با این نوار به ترتیب زیر عمل کنید:

        1. دو سر نوار را بگیرید و با آن یک گره ساده بزنید. (مانند پنج ضلعی منتظم)

 

        2. گره را سفت نکنید و وسط گره (ناحیه ی 1) را در نظر داشته باشید.

        3. مجددأ یک سر نوار را به قصد زدن گره دوم زیر سر دیگر برده ،و از ناحیه 1 (وسط گره اول  عبور دهید.

 

         4. گره را به آرامی سفت کنید و رد های کاغذ را صاف کنید.

 

         5. نوار های اضافی را ببرید ،هفت ضلعی منتظم بوجود می آید.تاريخ : دوشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۱ | 8:37 | نویسنده : قبادی مهرتاريخ : دوشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۱ | 8:28 | نویسنده : قبادی مهر


تاريخ : دوشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۱ | 8:25 | نویسنده : قبادی مهر
آقای شمع جلوی آینه ایستاد. نگاهی به مو های سیخونکی اش انداخت و با خودش گفت: آه، امروز عجب روز خوبی برای سوختن است! پس یک کبریت بی خطر برداشت و نخ بالای سرش را آتش زد تا به دنیا یادآوری کند که هیچ کبریتی بی خطر نیست!

آقای شمع ناگهان احساس کرد که سرش داغ شد، افکارش روشن شدند و همه جا را روشن دید. با خودش گفت: عجب دنیای روشن و تمیزی؛ چرا این کار را زودتر از اینها نکرده بودم؟، چرا همه ی این سالهای عمرم را در سردی و تاریکی سپری کرده بودم؟.  هنوز چند دقیقه ای از تجربه ی این گرمای مطبوع و روشنی بخش نگذشته بود که ناگهان احساس کرد بخشی از داغ ترین سمت وجودش از کنار موهای سیخونکی و تابناگش به زمین چکید، به خاک افتاد و یخ زد. دید که دارد قطره قطره در حرارت این نور گرمی بخش ذوب می شود!

آقای شمع با خودش فکر کرد که دو راه بیشتر ندارد؛ یا خودش را خاموش کند و بقیه عمر جاودانش را در تاریکی و سردی سپری کند، و یا روشن و گرم بماند و ادامه ی عمر کوتاهش را به آتش بکشد. آقای شمع کمی فکر کرد و تصمیم گرفت موقتا" هم که شده کمی خودش را خاموش کند تا بتواند سر فرصت برای ادامه ی زندگی اش تصمیم مناسب را بگیرد.

او مقداری برای خاموش کردن خودش تلاش کرد و از آنجایی که شمع باهوشی بود، به بزرگترین کشف زندگی درخشانش رسید. اینکه؛ هیچ شمع روشنی قادر به خاموش کردن خودش نیست!

بنا بر این آقای شمع تصمیم گرفت تا برود و دنیا را در روشنایی وجودش از نو ببیند. او می خواست همه چیز را روشن تر ببیند، دریا ها را، جنگل ها را، سگ ها و ینیفورم ها را، او دوست داشت مردم را دوباره ببیند، چهره هایشان را در درخشش نوری که به همراه داشت از نو نگاه کند؛ عمق روحشان را و برق چشمهایشان را. او می خواست زندگی را در روشنایی خودش تجربه کند.

آقای شمع به راه افتاد و رفت و رفت تا به یک ریاضیدان رسید. به ریاضیدان گفت که میخواهد تمام دنیا را از نو و در روشنی خودش ببیند.

ریاضیدان چیزی نگفت. تنها کورنومترش را به کار انداخت چند لحظه صبر کرد تا یک قطره ی گرم و درخشان از کنار  موهای آقای شمع به زمین افتاد. سپس دست به کار شد و یکبار آقای شمع و بار بعد قطره چکیده شده بر زمین را وزن کرد. بعد از آن این دو عدد را برهم تقسیم نمود و عدد بدست آمده را در عدد روی کورنومتر ضرب کرد.

ریاضیدان نفس راحتی کشید و گفت: طبق محاسبات شما حدودن هفتاد و دو دقیقه و یارده ثانیه و دو دهم ثانیه عمر می کند. و مجددن طبق محاسبات و با توجه به سرعت نسبی تان، شما هرگز نمی توانید تمام آنچه می خواهید را در این مدت زمانی تجربه کنید.

 آقای شمع  در روشنایی و درخشش نورش نگاهی به چهره ریاضیدان انداخت و به روشنی دید که ریاضیدانان عجب موجودات مزخرفی هستند و با حساب کتاب هایشان چکونه سادگی و امید را تباه می کنند. آقای شمع به ریاضیدان نزدیک شد و او را از ته دل بوسید و کنار گذاشت و ریاضیدان درجا آتش گرفت. آقای شمع کورنومتر را برداشت و مدت زمان سوختن ریاضیدان را اندازه گرفت. سپس فاصله نسبی دو ریاضیدان از یکدیگر را بر سرعت نسبی خودش تقسیم کرد، عدد حاصل را با مدت زمان سوختن ریاضیدان جمع کرد و نتیجه را بر باقی مانده ی عمر خودش تقسیم نمود و از این طریق تعداد نسبی ریاصیدانانی که می توانست تا عمر دارد نابود کند بدست آورد. و به راه افتاد تا دخل هر چی ریاضیدان روی زمین هست را بیاورد.تاريخ : شنبه هفتم بهمن ۱۳۹۱ | 9:58 | نویسنده : قبادی مهر

بسمه تعالی

نشست تخصصی دبیران رياضي دوره راهنمایی منطقه کاکا وند

موضوع نشست :

1) معرفی  وآشنا ساختن دبیران با روش های فعال تدریس .

2) نقد وبررسی کتاب سال سوم  راهنمایی .3) پیشنهاد راه کار های مناسب

مکان : اداره آموزش وپرورش منطقه کاکاوند              تاریخ : دي ماه 91            ساعت: 2تا5

نشست  گروه  آموزشی رياضي دوره ی راهنمایی منطقه كاماوند به معرفی روش های فعال تدریس ونقد و بررسی کتاب دوم راهنمایی اختصاص داشت . اهداف زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت وهمچنین راهکار های پیشنهاد شد .

1)     معرفی ونهادینه کردن روش های  فعال تدریس وابتکاری از جمله روش کارایی تیم وروش حل مسئله

2)     مشارکت دانش آموزان در امر تدریس ،تهیه روز نامه دیواری توسط گروه ها و دادن امتیاز

3)   هماهنگ کردن پیشرفت تدریس دبیران (میزان تدریس ) جهت اجرای منظم بر نامه های هماهنگ در سطح مدارس .

4)     چگونگی اجرای ارزشیابی (شفاهی – کتبی)

 5)   .گروه بندی دانش آموزان در گروه های 3 و4 نفره در این گروه بندی دانش آموزان قوی ومستعد بعنوان سر گروه ودانش آموزان ضعیف بعنوان زیر گروه  تعیین می شوند .

6)   تعیین زرنگرین و با هوش ترین دانش آموزان  بهنوان  سر گروه سر گروهها ، کار او نظارت بر فعالیت دیگر سر گروهها وکن کاری یا پر کاری آنهارا به دبیر    گزارش می دهد .

                      قبادي مهر ، سرگروه  رياضي راهنمايي منطقه کاکا وندتاريخ : شنبه سی ام دی ۱۳۹۱ | 11:8 | نویسنده : قبادی مهر

"بسمه تعالي"

سازماندهي دبيران درس رياضي مقطع راهنمايي منطقه كاكاوند  به تفكيك مدارس در سال 92-91

 

فاطمه الزهرا (س)

شهداي قمش

رازي

انقلاب

عرفان

شهيد نيازي

شهداي وروشت

شهيد مصطفي خميني

كلثوم قبادي مهر

8 ساعت

 

 

 

 

 

 

 

علي عباس ميرزايي

 

8 ساعت

 

 

 

 

8 ساعت

 

علي خاكيان

 

 

8ساعت

8 ساعت

8 ساعت

 

 

 

احمد جعفري

 

 

 

 

 

8 ساعت

 

16  ساعت

جمع كل ساعات:72 ساعت               ساعات اضافه تدريس: 1 ساعت                  تعداد دبيران سازماندهي شده: 1 نفر زن ،  3 نفر مرد

ساعات غير تخصصي: 0

تذكر:

آقاي خاكيان: 9 ساعت رياضي دبيرستان امام باقر(ع)

آقاي ميرزايي: 9 ساعت رياضي دبيرستان امام باقر (ع)

سرگروه درس رياضي منطقه كاكاوند

خانم كلثوم قبادي مهرتاريخ : شنبه سی ام دی ۱۳۹۱ | 10:56 | نویسنده : قبادی مهر

بودجه بندي سالانه درس رياضي  پايه دوم راهنمايی      سال تحصيلي 92  - 91                 دبير :               مدرسه  :                                                                                                                                                                                                                                                            

ماه

هفته

صفحات

موضوع و اهداف کلی

 

مهر

اول

4-1

مجموعه-قراردادها و نمادها

دوم

11-5

زير مجموعه-حل مساله-رسم شكل

سوم

22-12

عدد صحيح-بردار صحيح-جمع عددهاي صحيح-قرينه مجموع

چهارم

28-23

تفريق اعداد صحيح

 

آبان

اول

40-29

ضزب اعداد صحيح-تقسيم اعداد صحيح-رسم1

دوم

47-41

حساب:توان-ضرب و تقسيم توان

سوم

58-48

دستگاه هاي شمار-شمارش-كاربرد مبناها-رسم2

چهارم

66-59

جذر:مفهوم جذر-جذر حاصل ضرب و حاصل تقسيم

 

آذر

اول

71-67

جذرهاي استثنا-حل مساله

دوم

79-72

هندسه1:مثلث قايم الزاويه-ترسيم مثلث-تساوي دو مثلث

سوم

92-80

توازي:علايم و قراردادها-خطوط موازي و مورب-رسم3

چهارم

98-93

زاويه و مثلث:مجموع زواياي مثلث-زاويه خارجي مثلث

 

دي

اول

108-99

چها ضلعي ها:انواع چهار ضلي ها-رسم چهار ضلعي ها-رسم4

دوم

112-109

تمرينات دوره اي1-دوره

سوم

امتحانات

امتحانات نوبت اول

چهارم

امتحانات

امتحانات نوبت اول

 

بهمن

اول

121-113

عدد گويا:تساوي اعداد گويا-علامت يك كسر-جمع اعداد گويا

دوم

127-122

تفريق عددهاي گويا-تفريق متناظر با يك بردار-رسم5

سوم

133-128

ضرب عددهاي گويا-معكوس عدد گويا-تقسيم عددهاي گويا

چهارم

144-134

كاربرد حروف:عبارتهاي جبري-مقدار عددي عبارت جبري

 

اسفند

اول

155-145

معادله:مفهوم معادله-روش حل معادله-رسم6

دوم

162-156

مختصات:مختصات نقطه-بردار انتقال

سوم

170-163

مختصات بردار انتقال-جمع متناظر با بردار

چهارم

176-171

هندسه2:مفهوم مساحت-مساحت شكل هاي هندسي

 

فروردين

اول

تعطيلات

تعطيلات نوروزي

دوم

تعطيلات

تعطيلات نوروزي

سوم

180-177

دايره-مساحت دايره

چهارم

188-181

تقارن:تقارن محوري-تقارن مركزي-رسم7

 

ارديبهشت

اول

197-189

حجم:واحد حجم-محاسبه حجم هاي منشوري-منشور

دوم

204-198

تمرينات دوره اي 2-دوره

سوم

ارزشيابي

ارزشيابي قبل از امتحانات

چهارم

امتحانات

امتحانات نوبت دوم

خرداد

اول

امتحانات

امتحانات نوبت دوم

دوم

---

------

 تاريخ : شنبه سی ام دی ۱۳۹۱ | 10:47 | نویسنده : قبادی مهر

بودجه بندي سالانه درس رياضي  پايه سوم راهنمايی      سال تحصيلي 92 - 91                  دبير :               مدرسه  :                                                                                                                                                                                                                                                            

ماه

هفته

صفحات

موضوع و اهداف کلی

 

مهر

اول

6-1

مجموعه عددهاي طبيعي-عدد اول-تعيين عدد اول

دوم

12-7

حل مساله-توان

سوم

18-13

جذر-جذر تقريبي-جذر اعداد اعشاري-امتحان جذر

چهارم

27-19

مجموعه عددهاي صحيح-جمع و تفريق عددهاي صحيح-رسم1

 

آبان

اول

36-28

مجموعه عددهاي گويا-جمع و تفريق اعداد گويا-ضرب و تقسيم

دوم

42-37

مختصات-بردار-تساوي بردارها-جمع بردارها

سوم

48-43

ضرب يك عدد در يك بردار-بردارهاي واحد مختصات-رسم2

چهارم

57-49

عبارتهاي جبري-ساده كردن يك عبارت جبري

 

آذر

اول

65-58

معادله –روش حل يك معادله-رسم3

دوم

72-66

هندسه1:زاويه و دايره-وضع خط و دايره-زاويه مركزي و محاطي

سوم

76-73

تقسيم دايره به كمانهاي مساوي-چند ضلعي هاي منتظم

چهارم

82-77

رابطه فيثاغورس-استفاده از رابطه فيثاغورس

 

دي

اول

88-83

دوران-مجموعه دورانهاي يك شكل-رسم4

دوم

93-98

تمرينات دوره اي1-دوره

سوم

امتحانات

امتحانات نوبت اول

چهارم

امتحانات

امتحانات نوبت اول

 

بهمن

اول

98-94

مجموعه عددهاي حقيقي-محور اعداد حقيقي

دوم

103-99

آمار-نمودار ستوني-ميانگين

سوم

112-104

معادله خط-رسم خط-خط هاي غير مبدا گذر

چهارم

120-113

شيب خط-صورت ديگر معادله خط-خطهاي موازي با محورها

 

اسفند

اول

126-121

دستگاه معادله هاي خطي-رسم5

دوم

130-127

هندسه2:خطوط موازي-تقسيم پاره خط به قطعات مساوي

سوم

134-131

قضيه تالس-عكس قضيه تالس

چهارم

ارزشيابي

ارزشيابي

 

فروردين

اول

تعطيلات

تعطيلات نوروزي

دوم

تعطيلات

تعطيلات نوروزي

سوم

140-135

تشابه:شكل هاي متشابه

چهارم

144-141

تشابه دو مثلث

 

ارديبهشت

اول

150-145

هرم-مخروط-كره-رسم6

دوم

155-151

تمرينات دوره اي2-دوره

سوم

ارزشيابي

ارزشيابي قبل از امتحانات

چهارم

امتحانات

امتحانات نوبت دوم

خرداد

اول

امتحانات

امتحانات نوبت دوم

دوم

---

------

 

سال تحصيلي 92 - 91                  دبير :               مدرسه  :                                                                                                                                                                                                                                                            

ماه

هفته

صفحات

موضوع و اهداف کلی

 

مهر

اول

6-1

مجموعه عددهاي طبيعي-عدد اول-تعيين عدد اول

دوم

12-7

حل مساله-توان

سوم

18-13

جذر-جذر تقريبي-جذر اعداد اعشاري-امتحان جذر

چهارم

27-19

مجموعه عددهاي صحيح-جمع و تفريق عددهاي صحيح-رسم1

 

آبان

اول

36-28

مجموعه عددهاي گويا-جمع و تفريق اعداد گويا-ضرب و تقسيم

دوم

42-37

مختصات-بردار-تساوي بردارها-جمع بردارها

سوم

48-43

ضرب يك عدد در يك بردار-بردارهاي واحد مختصات-رسم2

چهارم

57-49

عبارتهاي جبري-ساده كردن يك عبارت جبري

 

آذر

اول

65-58

معادله –روش حل يك معادله-رسم3

دوم

72-66

هندسه1:زاويه و دايره-وضع خط و دايره-زاويه مركزي و محاطي

سوم

76-73

تقسيم دايره به كمانهاي مساوي-چند ضلعي هاي منتظم

چهارم

82-77

رابطه فيثاغورس-استفاده از رابطه فيثاغورس

 

دي

اول

88-83

دوران-مجموعه دورانهاي يك شكل-رسم4

دوم

93-98

تمرينات دوره اي1-دوره

سوم

امتحانات

امتحانات نوبت اول

چهارم

امتحانات

امتحانات نوبت اول

 

بهمن

اول

98-94

مجموعه عددهاي حقيقي-محور اعداد حقيقي

دوم

103-99

آمار-نمودار ستوني-ميانگين

سوم

112-104

معادله خط-رسم خط-خط هاي غير مبدا گذر

چهارم

120-113

شيب خط-صورت ديگر معادله خط-خطهاي موازي با محورها

 

اسفند

اول

126-121

دستگاه معادله هاي خطي-رسم5

دوم

130-127

هندسه2:خطوط موازي-تقسيم پاره خط به قطعات مساوي

سوم

134-131

قضيه تالس-عكس قضيه تالس

چهارم

ارزشيابي

ارزشيابي

 

فروردين

اول

تعطيلات

تعطيلات نوروزي

دوم

تعطيلات

تعطيلات نوروزي

سوم

140-135

تشابه:شكل هاي متشابه

چهارم

144-141

تشابه دو مثلث

 

ارديبهشت

اول

150-145

هرم-مخروط-كره-رسم6

دوم

155-151

تمرينات دوره اي2-دوره

سوم

ارزشيابي

ارزشيابي قبل از امتحانات

چهارم

امتحانات

امتحانات نوبت دوم

خرداد

اول

امتحانات

امتحانات نوبت دوم

دوم

---

------

 تاريخ : شنبه سی ام دی ۱۳۹۱ | 10:35 | نویسنده : قبادی مهر

سوالات المپیاد ریاضی پایه دوم راهنمایی مرحله منطقه ای                                                                       منطقه کاکاوند-آذرماه 91

ردیف

اگر A مجموعه اعداد منفی دو رقمی باشد ، بزرگترین عضو این مجموعه کدام است؟

الف) 10-                        ب ) 99                            ج)  99-                         د) بزرگترین عضو ندارد

1

کدام رابطه درست است؟

الف) { }=                       ب)  {a}  {a}                      ج)  { }                       د) {{ab}و {a}}a

2

تعداد زیرمجموعه های مجموعهA  ، 16 برابر تعداد زیرمجموعه های یک مجموعه 4 عضوی است. مجموعه  Aچند عضو دارد؟

الف)  2                               ب)  4                                   ج)  8                                د) 16

3

طول برداری -8 است و انتهای آن 2+ می باشد . ابتدای این بردار چه عددی است؟

الف) 6-                              ب)6+                                    ج) 10+                              د) 10-

4

دوعدد صحیح پیدا کنید که حاصل ضرب آنها 18 و حاصل جمع آنها کم ترین مقدار ممکن باشد.

الف) 3 و 6                          ب) 6- و 3-                            ج) 9- و 2-                         د) 18- و 1-

5

نصف معکوس ( ) چقدر است؟

الف)                         ب)                                ج)-                               د)  

6

سه عدد صحیح داریم: مجموع عدد اول و دوم 4- ، مجموع عدد دوم و سوم 29- و مجموع عدد اول و سوم 9- است. میانگین این سه عدد چیست؟

الف)6-                              ب) 7-                                ج) 11-                             د)  14-

7

در عبارت   مقدار x کدام است؟

الف) 2                               ب)7                                   ج) 19                                  د) 30

8

حاصل عبارت   کدام گزینه است؟

الف)                             ب)                              ج)                               د) 

9

حاصل عبارت    کدام گزینه است؟

الف) 3                               ب)                                 ج)                                    د)

10

در رابطه مبنایی مقابل به جای x چه عددی باید گذاشت؟                4 ( x101) =70

الف) صفر                            ب) 1                               ج)2                                      د) 4

11

مقدار x در رابطه مبنایی x+1 x =(35) (43 ) کدام است؟

الف) 1                               ب) 3                               ج) 4                                     د)5

12

جذر عددی 52 است. آن عدد چند است؟

الف) 5                               ب) 25                            ج) 125                                 د) 625                 

13

سوالات المپیاد ریاضی پایه دوم راهنمایی مرحله منطقه ای                                                              منطقه کاکاوند -   آذرماه 91

ردیف

رقم یکان عدد 3428  کدام گزینه است؟

الف) 1                                ب) 3                               ج) 7                              د) 9                 

14

مقدار  کدام است؟

الف) 3                               ب) 4                                ج) 5                              د) 6

15

مساحت مربعی برابر 36/0 است. محیط این مربع کدام است؟

الف)144/0                         ب)9/0                              ج)   8/1                      د)  4/2

16

با توجه به شکل اندازه ضلعBC چند سانتی متر است؟( = )                                                            B 

الف) 2/5                            ب) 5                              ج) 7/5                           د)10   2/5cm                                    A                            C                                                                                                                 

17

در تساوی 0=  + ( )  به جای m کدام عدد صحیح است؟

الف)                       ب)                                 ج) 1-                              د)1

18

یک زاویه تند ویک زاویه باز که در دو طرف خط مورب قاطع دو خط موازی، واقع باشند :

الف)مساوی هستند            ب) متمم یکدیگرند              ج) مکمل یکدیگرند               د)متقابل به رأس هستند

19

-در شکل مقابل خط های d و´ d موازیند. اندازه ی زاویه ی x  برابر است با:                                           

الف) 70 درجه                                         ب)60 درجه                                               º50                     d

ج)40 درجه                                             د) 50 درجه                                                           x                                 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                              º 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 تاريخ : شنبه سی ام دی ۱۳۹۱ | 10:34 | نویسنده : قبادی مهر

سوالات المپیاد ریاضی پایه سوم راهنمایی مرحله منطقه ای                                             منطقه کاکاوند آذرماه 91

ردیف

چند عدد اول کوچکتر از 70 وجود دارد که مضرب 7 باشد؟

الف) چهار                                   ب) سه                                  ج) دو                                د)یک

1

حاصل عبارت   برابر است با :
الف) -1                                     ب)1                                      ج) 9                                د)صفر

2

اگر    باشد،n  کدام است؟

  الف) 2                                    ب ) 4                                    ج) 5                                د)9

3

اگر   و     باشد ، حاصل   کدام گزینه است؟

الف) 96                                    ب ) 81                                  ج) 54                               د)104

4

در صورتی که داشته باشیم : xm  xn =x6 و  xm  x2n =x8 مقدار m  و n کدام است؟

الف)n=4   و m=2                      ب)  n=2و m=4                      ج) n=1و m=5                    د)  n=5و m=1     

5

مساحت مربعیcm2  12/96 است. محیط این مربع چند سانتی متر است؟

الف)1/44                                  ب) 12/56                               ج) 14/4                           د)125/6

6

در عبارت    مقدار x کدام است؟

  الف) 2                                    ب ) 4                                     ج) 6                               د)36

7

مجموعه  چند عضو دارد؟

الف) 7                                     ب) 8                                      ج) 49                               د)64

8

در مجموعه اعداد گویا ، مجموعه   چند عضو دارد ؟

الف) یک                                 ب) دو                                      ج) عضو ندارد                      د) بی شمار

9

عدد  بین کدام دو عدد صحیح قرار دارد؟

الف) 2 و3                              ب) 0 و 1                                  ج) 2- و3-                          د) 1- و 0

10

چه عددی + نصف خودش مساوی یک می شود؟

الف)                                   ب)                                         ج)                                    د)1

11

حاصل عبارت    کدام است؟

الف)                                ب ) -                                    ج) -1                                 د) -

12

سوالات المپیاد ریاضی پایه سوم راهنمایی مرحله منطقه ای                                                          منطقه کاکاوند آذرماه91

ردیف

اگر   a=3i-j  و  b=  a باشد مقدار  x=2b-a کدام گزینه است؟

الف) 6i-j                           ب)12i-j                                    ج)6i-2j                              د)12i-4j   

13

  بردارهای]    a=[و]  [ b= را در نظر بگیرید. در صورتیکه a=b باشد، مقدار x و y را تعیین کنید.

الف) x=1 وy=-5                 ب) x=1  و y=-1                          ج) x=3 وy=-1                     د)x=3  و y=-5

14

اضلاع مثلثی عبارتند از:     و   و   . محیط این مثلث برابر با کدام گزینه است؟

  الف)           ب )                           ج)                             د)               

15

اگر x=  و xy=8 باشد، حاصل عبارت (x+y)2 کدام است؟

الف) 2                               ب ) 8                                      ج)                                  د)36

16

مقدار عددی عبارت (x+y) (x-y) به ازای   x= و   y=  کدام گزینه است؟

الف) -10                           ب) 50                                      ج)   -500                           د)1300

17

مقدار xدر معادله   برابر است با:

الف) 1                              ب) 4                                          ج)                               د)

18

سن مریم 12 سال قبل x بوده است. 12 سال دیگر سن او چقدر است؟

الف)x+12                         ب) 2x-12                                  ج) x+24                            د)2x

19

اگر محیط دایره ای 84/18 باشد مساحت آن کدام است؟

الف)7364/88                     ب) 26/28                                  ج) 36/75                          د)2(84/18) × 14/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20تاريخ : شنبه هجدهم آذر ۱۳۹۱ | 9:4 | نویسنده : قبادی مهر
سلطانی هفت پسر داشت.هفتاد نفر از اعقاب ذکور این پسران (فرزندان . نوه ها و فرزندان پسری در نسل های بعد از او)هر کدام سه پسر . هفده تن از آن ها هر کدام دو پسر و نه تن از آنها هر کدام یک پسر داشتند.بقیه این مردان بدون داشتن فرزند از دنیا  رفتند. اگر هیچ دختری در فامیل سلطان متولد نشده باشد تعداد اعقاب ذکور سلطان را حساب کنید.

سه رقمی را که در جمع زیر با a و b و c  نشان داده شده اند را پیدا کنید.

a          a         a         a

b        b         b           b      +

c         c         c           c

b        a         a         a          c

 

 تاريخ : شنبه بیستم آبان ۱۳۹۱ | 9:47 | نویسنده : قبادی مهر

سؤالات آزمون آغازین درس ریاضی   

                 "بسمه تعالی"

سازمان آموزش و پرورش استان لرستان

مديريت آموزش و پرورش منطقه کاکاوند

تاريخ آزمون :  10/ 8 / 91

پايه تحصيلي : سوم راهنمایی

ساعت امتحان : 9 صبح

نام و نام خانوادگی :

زمان پاسخگويی : 30 دقیقه

نام كلاس :

نام مدرسه:

تعداد سؤال : 10

 

سؤالات

 

 

1 عدد 5340 بر کدام یک از اعداد زیر بخش پذیر نیست ؟

الف ) 2 ب ) 9 ج ) 5 د ) 6

-2 کوچکترین عدد از مجموعه اعداد حسابی، کدام است ؟

الف ) 1 ب ) 1- ج ) وجود ندارد د ) صفر

2 برابر عدد 27 ، برابر چه عدد توان داري است ؟ -3

الف ) 214 ب ) 47 ج ) 414 د ) 28

4 چند است ؟ / 13 و 71 / -4 اختلاف دو عدد 2

5 / 8 د ) 83 / 3 ج ) 49 / 17 ب ) 19 / الف ) 91

-5 حاصل ضرب هر عدد در معکوسش برابر............. است .

الف ) صفر ب ) 1 ج ) 2 د ) همان عدد

-6 اطلاعات عددي به دست آمده در آمار چه نامیده می شوند؟

الف ) فراوانی ب ) مقیاس ج ) خطاي اندازه گیري د ) داده

-7 اگر دو زاویه متمم و مساوي باشند اندازه هر کدام چند درجه است ؟

الف ) 90 ب ) 180 ج ) 30 د ) 45

-8 با کدام سه طول زیر نمی توان مثلث رسم کرد؟

6، 2 د ) 6،1 ، 8، 3،7 ب ) 5،4،6 ج ) 7 ، الف ) 2

4 -) - کدام گزینه است ؟ - -9 حاصل عبارت ( 8

- الف ) 4+ ب ) 4- ج ) 12 + د ) 12

-10 دریخچالی دماي مایعی را از 3+ درجه به 11 - درجه رسانده ایم . این مایع چنددرجه سرد شده است ؟

الف ) 8 ب ) 14 ج ) 11 د ) 13

موفق باشید - قبادي مهر

                                                                                                                                    موفق

 تاريخ : شنبه بیستم آبان ۱۳۹۱ | 9:21 | نویسنده : قبادی مهر

سؤالات آزمون آغازین درس ریاضی   

                 "بسمه تعالی"

سازمان آموزش و پرورش استان لرستان

مديريت آموزش و پرورش منطقه کاکاوند

تاريخ آزمون :  10/ 8 / 91

پايه تحصيلي : سوم راهنمایی

ساعت امتحان : 9 صبح

نام و نام خانوادگی :

زمان پاسخگويی : 30 دقیقه

نام كلاس :

نام مدرسه:

تعداد سؤال : 10

 

سؤالات

 

 

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

1- نماد مجموعه تهی کدام است؟

 الف)  Ø                  ب) { Ø }                      ج) { }           د) گزینه الف و ج  

2- حاصل عبارت (6-2+7-) × [(2-) ÷ (8+)] برابر است با :

 الف) 44                   ب)44-                       ج) 4                د) 4-              

3-نصف عدد 26 بصورت توان دار ، کدام گزینه است؟

الف)3 1                         ب)6 1                    ج) 5 2                           د) 3

4- کدام یک از شیوه های عدد نویسی در گزینه های زیر درست است ؟

الف) 2( 1020)            ب) 3(3013)          ج ) 5(2043)              د ) 4(1004)

5-  در مثلث قائم الزاویه ، ضلع روبرو به کدام زاویه ، نصف وتر است ؟

الف) 30ْ                ب)  15ْ                  ج ) ْ 20                      د ) 90ْ 

6- از یک نقطه در خارج یک خط ، چند خط موازی با آن می توان رسم کرد ؟

الف ) فقط یک خط      ب ) دو خط      ج ) بی شمار   د ) خطی نمی توان رسم کرد

7- اعداد ................ جذر ندارند .

الف ) کسری           ب ) اعشاری            ج ) منفی                    د ) مثبت    

8- اگر  dlle  و  d´lle  آن گاه  d و ´d  ............. هستند .

الف) موازی          ب) مساوی          ج) متقاطع                     د) گزینه ب و ج  

9- مجموع زاویه های داخلی یک پنج ضلعی چند درجه است؟

الف) 108               ب)360                   ج) 540                د) 900  

10-  نیم دایره ............. محور تقارن دارد.

الف) یک                     ب) سه                ج) بی شمار           د) محور تقارن ندارد 

                                                                                                                              

 تاريخ : جمعه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۰ | 1:2 | نویسنده : قبادی مهر

بروشور آموزشی

الگوی تدریس به روش "بارش مغزی"

 

مقدمــــــــه

بارش مغزي "BRAIN STORMING" يکي از شناخته شده ترين شيوه هاي برگزاري جلسات هم فکري و مشاوره بوده و کاربرد جهاني دارد. اين روش داراي مزايا و ويژگيهايي منحصر به فرد است.

فرهنگ لغت " وبستر" تعريف بارش مغزي را چنين بيان مي دارد : تکنيک برگزاري يک کنفرانس که در آن سعي گروه بر اين است تا راه حل مشخصي را بيابد، در اين روش همه ي نظرات در جمع بندي مورد استفاده قرار مي گيرند.

چهار قاعــده اساسي روش بارش مغــزي

1.     انتقال ممنوع: اين مهمترين قاعده است و لازم است تمام اعضا به آن توجه کرده و بررسي و ارزيابي پيشنهاد را به آخر جلسه موکول کنند.

2.     اظهار نظر آزاد و بي واسطه: اين قاعده براي جرأت بخشيدن به شرکت کنندگان براي ارايه پيشنهاداتي است که به ذهن آنها خطور مي کند.

3.     تأکيد بر کميت : هر چه تعداد نظرات بيشتر باشد، احتمال وجود پيشنهادات مفيد و کارسازتر در بين آنها بيشتر مي شود.

4.      تلفيق و بهبود پيشنهادات : اعضا مي توانند علاوه بر ارايه پيشنهاد، نسبت به بهبود پيشنهاد خود اقدام کنند. د.

رویه جلسات بارش مغـــــزي

با نوشتن صورت مسئله بر روي تخته سياه به طوري که براي همه قابل خواندن باشد، جلسه بارش مغزي شروع مي شود.

معلم 4 قاعده جلسه بارش مغزي را متذکر مي شود. هر يک از دانش آموزان که مايل به ارايه پيشنهاد باشد دست خود را بالا مي برد و در هر نوبت يک پيشنهاد را ارايه مي دهد. معلم طي يادداشتي 2 کلمه اي و کوتاه، هر يک از پيشنهادات را روي تخته سياه مي نويسد . در صورت لزوم معلم  مي تواند براي برانگيختن اذهان در ارايه پيشنهادات جديد، صورت مسئله با پيشنهادات ارايه شده، را مجدداً طرح کند.

مــزايا و معايب

مزاياي اين روش عبارتنداز :

    -  با توجه به اصل هم افزايي باعث مي شود خلاقيت گروهي مؤثرتر از خلاقيت فردي عمل کند.

    -  با اين روش، در مدت زمان نسبتاً کوتاهي، شمار زيادي پيشنهاد حاصل مي شود.

معايب و نقايص اين روش عبارتنــد از :

  •  ممکن است ايجاد شرايط جهت اظهار نظر آزاد و بيواسطه دشوار باشد.
  •  اکثر اوقات تمايل کلاس بر حصول يک توافق است، تا دستيابي به پيشنهادات متنوعي که به خوبي مورد بررسي قرار گرفته باشند.
  • هنگام بارش مغزي، اغلب دانش اموزان مواردي بديهي يا ايده آل را پيشنهاد مي کنند و اين از تلاش آنها براي بحث بيشتر و در نتيجه ارايه پيشنهادات خلاق مي کاهد.
  • ماهيت تنوع گراي بارش مغزي، خود به خود مسبب افزايش پيشنهادات مي شود ولي اصلاح و پالايش ساختاري پيشنهادات را در بر ندارند.
  •  اگر کلاس از يک معلم خوب برخوردار نباشد ممکن است برخي از دانش آموزان، جلسه را به طور کامل تحت الشعاع خود قرار دهند.
  • اجراي موفقيت آميز اين روش مستلزم شناخت قبلي افراد از مسأله است.
  • در اين روش، بهبود مرحله به مرحله " تدريجي " پيشنهادات کمتر مشاهد مي شود.
  •  براي بعضي دانش اموزان، پيروي از قواعد اين روش، يا ارايه پيشنهادات متنوع مشکل است. 

 تاريخ : پنجشنبه دهم آذر ۱۳۹۰ | 0:47 | نویسنده : قبادی مهر

طرح درس روزانه       

ماده درسی: ریاضی                                        موضوع درس:حالات تساوی دو مثلث                  پایه :اول راهنمایی   

زمان: 70دقیقه                                              اهداف کلی: آشنایی دانش آموزان با مفهوم و حالات تساوی در مثلث ها

منابع: کتاب درسی ، کتاب سوالات نمونه                                                        تهیه کننده: کلثوم قبادی مهر      

هدف های جزیی:

دانش آموزان مفهوم اجزای متناظر در مثلث های متساوی را درک کنند.

دانش آموزان مفهوم تساوی در مثلث ها و حالات تساوی مثلث ها را بدانند.

دانش آموزان  با دقت و توجه کافی به درس گوش داده و نسبت به یادگیری این درس مشتاق باشند.

هدف های رفتاری:(شامل اهداف شناختی ، عاطفی ، مهارتی)

دانش آموزان مفهوم تساوی مثلث ها را بیان کنند.

 دانش آموزان بتوانند با استفاده از حالات تساوی مثلث ها، مساوی بودن دو یا چند مثلث را تشخیص دهند.

دانش آموزان با همکاری اعضای گروه در رابطه با درس پرسش‌ هایی را مطرح کنند.

دانش آموزان با راهنمایی معلم و کمک اعضای گروه پاسخ سؤالات مطرح شده را پیدا کنند.

به‌طور کلی دانش آموزان با همکاری اعضای گروه بتوانند  اجزای متناظر در مثلث های مساوی را  تشخیص دهند.

ارزشیابی تشخیصی:.

الف) تعیین رفتار ورودی:(یادآوری درس گذشته)

ابتدا سؤالاتی درباره‌ی مثلث ها ، اجزای اصلی مثلث  آورده و مفهوم انطباق را با آوردن مثال هایی شهودی از انطباق مانند انطباق در دو دست ، انطباق دو کتاب ریاضی و سپس انطباق مثلث ها و تساوی آن ها یادآوری می‌کنم.

ب) اولین گام آموزشی:دو باغچه مثلثی شکل داریم برای اینکه بفهمیم آیا با هم مساوی هستند یا خیر ، چه کنیم؟ آیا در این حالت می توانیم همانند مثلث های مقوایی از انطباق کمک بگیریم؟ دانش آموزان پاسخ می دهند:خیر

چیدمان کلاسی : ردیفی

گروه های کلاسی : 8گروه 3نفره

رسانه ها و مواد آموزشی: کتاب، تخته‌سیاه، گچ سفید و رنگی، مقوای سفید و رنگی، قیچی

روش های یاددهی – یادگیری : پرسش و پاسخ ، بارش مغزی ، سخنرانی ، بحث گروهی

فعالیت های یاددهی – یادگیری :

فعالیت‌ های معلم

فعالیت‌ های دانش آموزان

از هر کدام از گروه ها خواسته که مثلثی با اطلاعات داده شده ( دو ضلع و زاویه بین آن ها) را رسم کنند.اطلاعات عددی داده شده به تمام گروه ها مساوی، فقط نام اجزا متفاوت است.

دانش آموزان انجام می دهند.

آیا مثلث هایی که گروه ها رسم کرده اند با هم مساوی اند؟

دانش آموزان با کمک انطباق پاسخ می دهند:بله

با دانستن تساوی چه اجزایی از مثلث ها می توان نتیجه گرفت که با هم مساوی اند؟  

پاسخ می دهند:دو ضلع و زاویه بین آن ها

را  که به حالت(ض ز ض) مساوی اند رسم کرده A`B`C` و ABCحال دومثلث   وسوالات زیر مطرح می کنیم:

دانش آموزان توجه می کنند

        منطبق کرده ایم،A` را بر زاویه مساوی با آن یعنی  Aتصور کنید زاویه  مساوی است A`B`  با AB   با توجه به  اینکه

بر روی کدام رأس قرار می گیرد؟ B  رأس   

B` جواب می دهند:

بر کدام رأس منطبق می شود؟C رأس

C` پاسخ می دهند:

پس بدون انطباق می توانیم بفهمیم که دو مثلث بر هم منطبق می شوند؟

پاسخ می دهند: بله

آیا دو مثلث مساوی اند؟ 

پاسخ می دهند: بله

  از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

 دانش آموزان با مشارکت هم گروه ها تساوی دو مثلث به حالت دو ضلع و زاویه بین آن ها را نتیجه گیری می کنند.

برای دو حالت دیگر نیز فعالیت هایی مشابه را طرح کرده و نتیجه را از دانش آموزان می پرسیم

دانش آموزان تساوی دو مثلث به حالت (ز ض ز) و ( ض ض ض) را نتیجه گیری می کنند.  

ارزشیابی آموزشی :

الف ) تکوینی و مستمر :برای این بخش 1 یا 2 سؤال مطرح می‌کنیم. (بستگی به زمان))

برای گروه‌هایی که پاسخ درست را می‌گویند به‌عنوان تشویق یک علامت مثبت و در صورتی که فقط یک گروه یا فقط یک نفر به سؤال پاسخ دهد، علاوه بر علامت مثبت یک کارت امتیاز داده می‌شود.

ب) ارزشیابی تراکمی یا پایانی :خلاصه مطالب مطرح‌شده با مشارکت گروه‌ها بیان می‌شود.

تعیین تکالیف علمی ، خلاقیتی ، پژوهشی و تمرینی :پس از تدریس حالات تساوی دو مثلث،کار در کلاس صفحه‌ی 175 توسط دانش‌آموزان در کلاس حل می‌شود.

. پس از تدریس "حل مسئله تساوی دو مثلث" کار در کلاس صفحه‌ی 176 توسط دانش‌آموزان در کلاس حل می‌شود

. تمرین های  صفحه‌ی 177و 178 به‌ عنوان تکلیف منزل تعیین می‌شود  • آپلود عکس
  • بیهوش